foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zapisy na rok szkolny 2024/2025, zapraszamy do kontaktu.

Regulamin wolontariatu szkolnego

w Prywatnej Szkole Podstaowej "Prymus"

Podstawa prawna:

Rozdz. III § 8  Statutu Prywatnej Szkoły Podstawowej "Prymus", który stanowi, że jednym z celów szkoły jest przygotowanie i zachęcanie uczniów do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat

 1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.

 2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

 3. Wolontariat jest inicjatywą skierowaną do uczniów wszystkich klas Prywatnej Szkoły Podstawowej "Prymus", którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

 4. Szczegółowe sposoby i formy realizacji wolontariatu określane są w ciągu roku szkolnego każdorazowo wraz ze zgłoszonymi inicjatywami i dostosowane są do specyfiki konkretnych działań.

 5. Każda aktywność z zakresu wolontariatu odbywa się pod opieką nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły.
 6. Cechy wolontariusza: 

 • dużo optymizmu i chęci do działania
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym, 
 • umiejętność gospodarowania czasu, 
 • odwaga, empatia i otwartość, 
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
 • kultura osobista.
 1. Prawa wolontariusza 
 • Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw. 
 • Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole, pomocy w domu oraz własnego odpoczynku. 
 • Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu. 
 • Wolontariusz ma prawo do otrzymania konkretnego zakresu obowiązków związanych z jego posługą.
 • Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna.
 1. Obowiązki wolontariusza 
 • Uczniowie są zobowiązani posiadać zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie.
 • Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków. 
 • Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga oraz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy. 
 • Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie wzajemnie. 
 • Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę. 
 1. Formy wolontariatu proponowane przez szkołę:
 • pomoc w świetlicy szkolnej – opiekun: p. Sara Wera, Anna Kowalke;
 • pomoc w organizacji szkolnych zawodów/ imprez sportowych/ kulturalnych – opiekun: nauczyciel organizujący dane wydarzenie;
 • inne proponowane przez uczniów/ nauczyciele/ instytucje zewnętrzne – opiekun: nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.
 1. Uczniowie mogą realizować działania o charakterze wolontariatu na rzecz instytucji zewnętrznych.

 2. Nagradzanie wolontariuszy:
 • Wyrażenie uznania słownego. 
 • Pochwała na forum klasy/szkoły. 
 • List pochwalny i dyplom.
 • Działalność o charakterze wolontariatu ma wpływ na ocenę zachowania ucznia.
 • Udokumentowaną odpowiednim zaświadczeniem działalność o charakterze wolontariatu wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Minimalna liczba godzin uprawniająca do takiego wpisu to 30 godzin w ciągu II etapu edukacyjnego.
 • Za działalność o charakterze wolontariatu wpisaną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej absolwent otrzymuje dodatkowe punkty w systemie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
 1. Zaświadczenia:
 • W przypadku wolontariatu realizowanego w szkole zaświadczenie przygotowuje opiekun danej formy wolontariatu.
 • W przypadku wolontariatu realizowanego na rzecz instytucji zewnętrznych niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia z tej instytucji.
 • Zaświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, liczbę godzin  zrealizowanego wolontariatu oraz stwierdzenie, że były to działania o charakterze wolontariatu. Powinno być opatrzone pieczęcią tej instytucji oraz podpisem jej przedstawiciela.

Dokumenty do pobrania:

- Karta czasu pracy

- Zgoda rodzica/opiekuna

Ranking Szkół Podstawowych 2024

PSP "PRYMUS" na 482 miejscu na 10 735 tyś. szkół podstawowych publicznych oraz niepublicznych, które spełniły wymogi regulaminu w Ogólnopolskim rankingu szkół podstawowych 2024 roku, opublikowanym przez portal WaszaEdukacja.pl

Wyniki egzamin ósmoklasisty

Spacer po szkole

cert2019.jpg

20 -lecie "PRYMUS"

*** Studio Tańca ***

Copyright © 2024 Prywatna Szkoła Podstawowa "PRYMUS" Rights Reserved.