foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zapisy na rok szkolny 2024/2025, zapraszamy do kontaktu.

 

 

Dyżur psychologa w każdy czwartek w godzinach od 14:00 do 16:00, serdecznie zapraszam -Alicja Kref.


W ramach swojej pracy psycholog podejmuje takie działania jak:

- prowadzenie konsultacji z rodzicami, opiekunami prawnymi, dyrekcją wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem i innymi pracownikami szkoły by optymalnie jak najbardziej wspierać proces zdobywania wiedzy uczniów; a w tym rozmowy w zakresie rozwiązywania pojawiających się trudności;

- analizuję opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i inną dokumentację dostarczoną do szkoły (zaświadczenia lekarskie itp.), by opracować wspierające działania dla uczniów potrzebujących dostosowania wymagań edukacyjnych; w tym celu współpracuje również z pracownikami PPP.

- w celu diagnozy potrzeb uczniów dokonuję ich obserwacji podczas lekcji jak i przerw oraz  w czasie pobytu w świetlicy;

- prowadzę warsztaty integracyjne, radzenia sobie z emocjami, komunikacji w grupie, autoprezentacji, technik uczenia się, sposobów radzenia sobie ze stresem, warsztaty według zapotrzebowania wychowawców; jak również omawiam z wychowawcami wnioski z przeprowadzonych warsztatów psychologicznych;

- prowadzenie również warsztaty dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, agresji, dyskryminacji, wspieranie postawy empatycznej, zdrowego stylu życia, unikania zachowań ryzykownych oraz wszelkie warsztaty zgodne z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez wychowawców;

- prowadzę indywidualne rozmowy z uczniami oraz przeprowadzam zajęcia o charakterze terapeutycznym;

- podczas indywidualnych spotkań motywuję uczniów do rozwijania własnych pasji, zainteresowań, zdolności;

- w sytuacjach kryzysowych inicjuję i prowadzę działania mediacyjne i interwencyjne.  

 

Ranking Szkół Podstawowych 2024

PSP "PRYMUS" na 482 miejscu na 10 735 tyś. szkół podstawowych publicznych oraz niepublicznych, które spełniły wymogi regulaminu w Ogólnopolskim rankingu szkół podstawowych 2024 roku, opublikowanym przez portal WaszaEdukacja.pl

Wyniki egzamin ósmoklasisty

Spacer po szkole

cert2019.jpg

20 -lecie "PRYMUS"

*** Studio Tańca ***

Copyright © 2024 Prywatna Szkoła Podstawowa "PRYMUS" Rights Reserved.