foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zapisy na rok szkolny 2024/2025, zapraszamy do kontaktu.

Organ Prowadzący PSP „Prymus” po rozpoznaniu potrzeb uczniów podczas nauki zdalnej na prośbę rodziców, może ustalić zorganizowanie zajęć udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W związku z zawieszeniem zajęć na terenie szkoły formy, okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej został dostosowany do obecnej sytuacji epidemicznej.

O organizacji pracy nauczycieli, w tym psychologów i pedagogów decyduje dyrektor szkoły. Zgodnie z §  24 rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Formę, w jakiej zadania te będą realizowane, należy dostosować do potrzeb i możliwości nauczyciela oraz uczniów i ich rodziców.

Mogą to być:

 • czaty z uczniami objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 • zajęcia z uczniami on-line,
 • rozmowy terapeutyczno-wspierające z uczniami,
 • opracowywanie materiałów i ćwiczeń do zajęć dla uczniów do samodzielnej pracy,
 • kontakt z uczniami może odbywać się za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, komunikatorów, dziennika elektronicznego, rozwiązań chmurowych oraz prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych z uczniami w szkole.

Zadania realizowane przez pedagogów podczas zdalnego nauczania:

 1. Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 2. Na bieżąco, w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją, wskazywanie rodzicom/ opiekunom/ uczniom instytucji, organizacji świadczących pomoc i wsparcie.
 3. Zapoznawanie z ofertą edukacyjną szkół średnich uczniów klasy VIII.
 4. Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego.
 5. Pomoc materialna, rzeczowa.
 6. Profilaktyka zdrowotna- przesyłanie informacji nt. radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia pandemią wirusem COVID-19.
 7. Systematyczna współpraca z wychowawcami, nauczycielami w kwestiach wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.
 8. Przygotowywanie materiałów dla chętnych uczniów- gry i zabawy edukacyjne, prace plastyczno- techniczne, prezentacje, filmy o tematyce profilaktycznej.
 9. Indywidualne porady, konsultacje,  rozmowy również na żywo.

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie pandemii

Działania pedagoga, oprócz kontynuacji dotychczasowych form wsparcia realizowanych na rzecz uczniów, powinny również obejmować zadania z zakresu profilaktyki problemów związanych z aktualną sytuacją, izolacją uczniów, rozwijaniem postaw odpowiedzialności za siebie i innych, prospołecznych itd.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad  organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 r. poz. 1280 ) - §  24.

Organ Prowadzący PSP Prymus

Ranking Szkół Podstawowych 2022

PSP "PRYMUS" na 469 miejscu na 10 306 tyś. szkół podstawowych publicznych oraz niepublicznych, które spełniły wymogi regulaminu w Ogólnopolskim rankingu szkół podstawowych 2023 roku, opublikowanym przez portal WaszaEdukacja.pl

Wyniki egzamin ósmoklasisty

Spacer po szkole

cert2019.jpg

20 -lecie "PRYMUS"

*** Studio Tańca ***

Copyright © 2024 Prywatna Szkoła Podstawowa "PRYMUS" Rights Reserved.