foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zapraszamy na zajęcia od Poniedziałku do Piątku

REGULAMIN STUDIA TAŃCA DANCE & RYTM

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

1. Uczestnikami zajęć organizowanych przez Studio Tańca DANCE & RYTM mogą być jedynie osoby, które mają uregulowaną za nie opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem i Regulaminem Płatności dostępnymi w Recepcji Studia Tańca oraz na stronie internetowej Studia.

2. Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się na recepcję w celu dokonania płatności za zajęcia lub weryfikacji płatności pokazując ważny karnet Studia wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub potwierdzenie przelewu za zajęcia/karnet.

3. W zajęciach mogą wziąć udział wszyscy chętni, nie mający przeciwwskazań do uprawiania dyscyplin sportowych o charakterze wytrzymałościowym.

4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach samodzielnie za wyrażoną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy ponoszą wówczas pełną odpowiedzialność za pobyt tych osób podczas trwania zajęć.

5. Uczestników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe.

6. Uczestnicy biorący udział w zajęciach zobowiązani są do przestrzegania poleceń instruktora.

7. Uczestnicy biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.

8. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia uczestnika,

spowodowane zbyt nadmierne wykonywanie ćwiczeń, niezgodnych z indywidualnymi możliwościami psychoruchowymi oraz sprzecznymi z zaleceniami instruktora.

9. Organizator nie ponosi konsekwencji w związku z nieprawidłowym wykonywaniem ćwiczeń.

10. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiada rodzic lub opiekun prawny.

11. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Studio Tańca DANCE & RYTM jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie.

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

1. Uczestnicy zobligowani są do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz zasad kultury osobistej.

2. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na salę taneczną jedzenia i ciepłych napoi.

3. Na terenie Szkoły „Prymus” obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków.

4. Osoby przebywające na terenie Szkoły „Prymus” zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia i innych uczestników zajęć.

5. Studio nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki.

6. Za zniszczenie, uszkodzenie mienia w miejscu odbywania zajęć odpowiada materialnie sprawca lub jego prawny opiekun.

7. Uczestnictwo w zajęciach pod wpływem alkoholu, leków oraz innych środków obniżających sprawność psychoruchową jest kategorycznie zabronione.

8. Studio Tańca DANCE & RYTM nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas zajęć.

9. Zabrania się przebywania na salach tanecznych bez wiedzy i zgody instruktora.​

10. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w placówce.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 

1. W przypadku małej ilości uczestników danego kursu Studio Tańca DANCE & RYTM ma prawo rozwiązać grupę. W takim przypadku Studio proponuje udział w zajęciach innej grupy lub zwraca wpłacone przez uczestnika pieniądze za niewykorzystane zajęcia.​

2. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora Studia ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie.​

3. W sytuacjach losowych Studio ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami. Jeśli uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana za nie kwota zostanie przez Studio zaliczona na poczet innych zajęć lub zwrócona.​

4. Studio ma prawo do zmiany grafiku zajęć od każdego rozpoczynającego się miesiąca.

 

REGULAMIN PŁATNOŚCI

 

1. Pierwsze zajęcia w Studiu są bezpłatne.​

2. Studio Tańca DANCE & RYTM zastrzega sobie możliwość zmiany cennika.​

3. Opłaty za zajęcia można dokonać w formie gotówkowej lub przelewem na konto ​ xxxx...................................................... najpóźniej w dniu zajęć.​

4. Studio Tańca DANCE & RYTM wystawia potwierdzenie wpłaty (KP).​

5. W przypadku zakupu zajęć w karnecie Studio wydaje imienny karnet, który jest ważny przez 5 kolejnych tygodni.

Odwiedziny:

Dzisiaj1
Wczoraj0
W tym tygodniu3
W tym miesiącu1
Łącznie6351

Informacje:

  • IP: 34.207.247.69
  • System: Unknown

Kto jest online:

1
Online

01 grudzień 2021
Copyright © 2021 Dance&Rytm  Rights Reserved.